Europese fondsen in Vlaanderen

Binnen de Europese Unie bestaan er grote verschillen op het gebied van economische en sociale ontwikkelingen. Met het oog op het verminderen van deze ongelijkheden werden in 1975 de ‘Europese Structuurfondsen’ in het leven geroepen. Deze fondsen zijn een belangrijk instrument om de economische, sociale en territoriale samenhang van Europa te bevorderen.

In Vlaanderen zijn vier fondsen actief:

EFRO

Eén van deze Structuurfondsen is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of kortweg EFRO. Het EFRO subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio’s vermindert, het concurrentievermogen versterkt, economische groei stimuleert en duurzame ontwikkeling ondersteunt. Vlaanderen heeft een lange historiek op vlak van projectondersteuning vanuit het EFRO.

Tijdens de voorbije programmaperiode 2007-2013 werden ongeveer 400 miljoen euro aan Europese middelen toegekend aan Vlaanderen. Hiermee kregen startende ondernemers betere slaagkansen, leidde waterstof tot innoverende bedrijfsactiviteiten in Vlaanderen en zelfs Nederland, werd afval een nieuwe bron van energie, werd de mobiliteit en luchtkwaliteit verbeterd door de bouw van een nieuwe spoorterminal in de Antwerpse Haven.

Ook komende jaren zal Vlaanderen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling nieuwe projecten verwelkomen rond innovatie, ondernemerschap, de koolstofarme economie en geïntegreerde stedelijke ontwikkelingen. Want Europa investeert en Vlaanderen groeit! Meer informatie vind je via www.efro.be

Europees sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil de positie van mensen op de arbeidsmarkt verbeteren. In Vlaanderen zetten we de middelen van het ESF in door projecten te financieren waarin mensen worden opgeleid of begeleid naar werk, waarin de meer kwetsbare groepen in onze samenleving opnieuw perspectieven wordt geboden op een baan en waarin de beroepsbevolking nieuwe vaardigheden verwerft om klaar te staan voor alle nieuwe uitdagingen.

De Europese en Vlaamse middelen kunnen worden gebruikt om de bestaande maatregelen te versterken, om meer mensen te bereiken of meer kwaliteitsvolle opleidingen of begeleidingen aan te bieden. Daarnaast worden ESF-middelen ook ingezet om nieuwe oplossingen uit te werken voor hardnekkige arbeidsmarktproblemen of om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van werk. Ten slotte bieden ESF-projecten ook de kans om in andere EU-lidstaten en regio’s op zoek te gaan naar inspiratie en praktijken die we in Vlaanderen kunnen toepassen.

Het Vlaamse ESF-programma 2014-2020 wordt beheerd door de afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie. Meer info vind je op de website www.esf-agentschap.be

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Europa zet via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verder in op zowel Pijler I (directe steun en marktmaatregelen) als op Pijler II (plattelandsontwikkeling). Pijler II wordt vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, kortweg ELFPO, gecofinancierd. Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III) geeft invulling aan het Europese plattelandsbeleid. Dit Vlaams programma biedt een ruime waaier aan van maatregelen die bijdragen tot de verdere uitbouw en versteviging van de activiteiten op het platteland.

Voor de periode 2014-2020 ligt de focus van het landbouwfonds op het bevorderen van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouw sector en in plattelandsgebieden; het versterken van  het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven; het bevorderen van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw; het  herstel, de instandhouding en de verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de bosbouw; het bevorderen van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector; en het  bevorderen van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden.

Ook Vlaanderen zet volop in op deze zes prioriteiten via de uitwerking van concrete maatregelen in het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, kortweg PDPO III. Bij de uitwerking van de concrete maatregelen stonden de vier strategische thema’s centraal die door de Vlaamse regering werden vooropgesteld: inzetten op jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector; investeren in innovatie en opleiding; focus op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch; versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Meer informatie vind je op www.ruraalnetwerk.be

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFZMV)

Het EFMZV dat vanaf de programmeerperiode 2014-2020 het EVF vervangt zorgt voor de financiële ondersteuning van de visserij- en aquacultuursector.

De komende jaren wordt samen met het Vlaamse Financieel Instrument voor de Visserij- en aquacultuur (FIVA) ingezet op het bevorderen van duurzame, bronefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij; het stimuleren van duurzame, efficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur; het versnellen van de implementatie van het Gemeenschappelijke Visserij Beleid (GVB); het verhogen van de werkgelegenheid in de sector; het aanmoedigen van afzet en verwerking, het bevorderen van de toepassing van geïntegreerd maritiem beleid (GMB).

Meer info vind je op www.vlaanderen.be/visserij